Whistleblowing

Zákon o ochraně oznamovatelů

Naše společnost DATASYS s.r.o. (dále jen Společnost) zřídila vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“).

Vnitřní oznamovací systém slouží k oznamování možného protiprávního jednání, k němuž došlo nebo by mohlo dojít u Společnosti, a které:

  • souvisí s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti oznamovatele takového jednání (dále jen „oznamovatel“) u Společnosti a
  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
  • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech stanovených Zákonem (např. finanční služby, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí aj.).

Whistleblowing je, když se někdo rozhodne, že ho nebaví být součástí podvodů nebo nekalostí ve firmě, a rozhodne se o všem informovat.

Oznámení lze podat:

Písemně v elektronické formě na e-mailovou adresu: oznameni@datasys.cz, nebo oznameni1@datasys.cz.

Písemně prostřednictvím oznamovacího formuláře: https://www.nntb.cz/c/7t18in02.

Telefonicky +420 225 308 538, nebo +420 605 200 168.

Osobně (po domluvě s příslušnou osobou).

Prostřednictvím externího oznamovacího systému.

 

Oznámení můžete podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Více informací včetně oznamovacího formuláře naleznete na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/.

Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Příslušnou osobou k prošetřování oznámení a dalším činnostem dle zákona o ochraně oznamovatelů je určen(a) Jana Zimová, telefonní číslo: +420 225 308 538, e-mail: oznameni@datasys.cz, zastupující Příslušnou osobou je určen(a) Jiřina Nováková, telefonní číslo: +420 605 200 168, e-mail oznameni1@datasys.cz).

 

Ochrana osobních údajů

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.